Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
summer stock


noun
theatrical productions performed by a stock company during the summer
Hypernyms:
theatrical production, staging


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.