Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - New English Vietnamese Dictionary
straw-coloured


s\straw-coloured
['strɔ:'kʌləd]
tính từ
 vàng nhạt


Related search result for "straw-coloured"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.