Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soft goods
soft+goods
['sɔft'gudz]
danh từ
hàng tơ lụa


/'sɔft'gudz/

danh từ
hàng tơ lụa

Related search result for "soft goods"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.