Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soever


/sou'evə/

phó từ

bất cứ thế nào, dù thế nào, dù đến chừng mức nào

    how great soever it may be dù lớn thế nào đi nữa

    for what purpose soever he did it dù hắn làm việc đó với mục đích nào đi nữa


Related search result for "soever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.