Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
slow lane


noun
the traffic lane for vehicles that are moving slowly
Ant:
fast lane
Hypernyms:
traffic lane


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.