Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
refute


/ri'fju:t/

ngoại động từ

bác, bẻ lại

    to refute someone's argument bác lý lẽ của ai


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "refute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.