Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pullulate with


verb
exist in large quantity
Syn:
abound in, teem in
Hypernyms:
occur
Verb Frames:
- Something ----s somebody
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.