Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Polypodium scouleri


noun
stiff leathery-leaved fern of western North America having ovate fronds parted to the midrib
Syn:
leatherleaf, leathery polypody, coast polypody
Hypernyms:
polypody


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.