Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
pimPIM

1. Personal Information Manager.

2. Product Information Management.

Last updated: 1997-02-11
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.