Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
passionflower family


noun
tropical woody tendril-climbing vines
Syn:
Passifloraceae, family Passifloraceae
Hypernyms:
dilleniid dicot family
Member Holonyms:
Parietales, order Parietales, Hypericales, order Hypericales
Member Meronyms:
Passiflora, genus Passiflora


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.