Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
niacin


noun
a B vitamin essential for the normal function of the nervous system and the gastrointestinal tract
Syn:
nicotinic acid
Hypernyms:
B-complex vitamin, B complex, vitamin B complex, vitamin B, B vitamin, B


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.