Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhà tình nghĩa


[nhà tình nghĩa]
house of gratitude (built for war invalids or martyrs' families)House of affestion (built by the population, for var-invalids or martyrs' families)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.