Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
moonshiner


noun
someone who makes or sells illegal liquor
Syn:
bootlegger
Derivationally related forms:
moonshine, bootleg (for: bootlegger)
Hypernyms:
criminal, felon, crook, outlaw, malefactor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.