Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
monumentalize


verb
record or memorialize lastingly with a monument
Syn:
monumentalise
Hypernyms:
commemorate, memorialize, memorialise, immortalize, immortalise, record
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Somebody ----s somebody
- Something ----s somebody
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.