Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
midshipman


noun
a temporary rank held by young naval officers in training (Freq. 2)
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
cadet, plebe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.