Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lower cannon


noun
cannon of plate armor protecting the forearm
Syn:
vambrace
Hypernyms:
cannon
Part Holonyms:
body armor, body armour, suit of armor, suit of armour, coat of mail, cataphract


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.