Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - New English Vietnamese Dictionary
lock-jaw


l\lock-jaw
['lɔkdʒɔ:]
danh từ
 (y học) chứng khít hàm


Related search result for "lock-jaw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.