Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lighterman


noun
someone who operates a barge
Syn:
bargeman, bargee
Derivationally related forms:
barge (for: bargee)
Hypernyms:
mariner, seaman, tar, Jack-tar, Jack,
old salt, seafarer, gob, sea dog


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.