Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - New English Vietnamese Dictionary
life-sentence


l\life-sentence
['laif,sentəns]
danh từ
 án tù chung thân


Related search result for "life-sentence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.