Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
lieutenant general


    lieutenant general [lef'tenənt'dʒenərəl]
danh từ, viết tắt là Lt. Gen. hoặc LTG
(quân sự) trung tướng
(sử học) phó toàn quyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.