Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
zootoxin


noun
a toxin resembling bacterial toxins in its antigenic properties that is found in the fluids of certain animals
Syn:
animal toxin
Hypernyms:
toxin
Hyponyms:
venom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.