Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
undulatory theory


noun
(physics) the theory that light is transmitted as waves
Syn:
wave theory, wave theory of light
Ant:
corpuscular theory of light (for: wave theory of light), corpuscular theory (for: wave theory)
Topics:
physics, natural philosophy
Hypernyms:
scientific theory


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.