Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ulva


noun
type genus of the family Ulvaceae;
green seaweed having a thallus two cells thick: sea lettuce
Syn:
genus Ulva
Hypernyms:
protoctist genus
Member Holonyms:
Ulvaceae, family Ulvaceae, sea-lettuce family
Member Meronyms:
sea lettuce, laver


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.