Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tibetan mastiff


noun
very large powerful rough-coated dog native to central Asia
Hypernyms:
mastiff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.