Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
phlegmasia alba dolens


noun
painful thrombosis of the femoral vein in the leg following childbirth
Syn:
milk leg, white leg
Hypernyms:
thrombosis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.