Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Oneida


noun
1. a member of the Iroquoian people formerly living east of Lake Ontario
Hypernyms:
Iroquois
2. the Iroquoian language spoken by the Oneida
Hypernyms:
Iroquoian, Iroquois, Iroquoian language


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.