Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
musimpMuSimp

(language)   A Lisp variant used as the programming language for the IBM PC symbolic mathematics package MuMath.

Last updated: 1995-04-12
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.