Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
martyrological
martyrological
[,mɑ:tərə'lɔdʒikəl]
tính từ
(thuộc) tiểu sử những người chết vì nghĩa; (thuộc) tiểu sử liệt sĩ


/,mɑ:tərə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) tiểu sử những người chết vì nghĩa; (thuộc) tiểu sử liệt sĩ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.