Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lespedeza striata


noun
an annual of tropical Asia naturalized in United States
Syn:
japanese clover, japan clover, jap clover
Hypernyms:
bush clover, lespedeza
Member Holonyms:
genus Lespedeza


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.