Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imbibitional
imbibitional
[,imbi'bi∫ənl]
tính từ
(thuộc) sự uống; (thuộc) sự hít
(thuộc) sự hút (hơi ẩm)
(thuộc) sự hấp thụ, (thuộc) sự tiêm nhiễm


/,imbi'biʃənl/

tính từ
(thuộc) sự uống; (thuộc) sự hít
(thuộc) sự hút (hơi ẩm)
(thuộc) sự hấp thụ, (thuộc) sự tiêm nhiễm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.