Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
grade school


ˈgrade school [grade school] BrE NAmE noun (informal)
= elementary school

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grade school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.