Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
expressionistic


adjective
of or relating to expressionism (Freq. 1)
- expressionist art
Syn:
expressionist
Pertains to noun:
expressionism, expressionism (for: expressionist)
Derivationally related forms:
expressionism, expressionist (for: expressionist)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.