Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
clostridium perfringens


noun
anaerobic Gram-positive rod bacterium that produces epsilon toxin;
can be used as a bioweapon
Hypernyms:
eubacteria, eubacterium, true bacteria, bioweapon, biological weapon, bioarm
Member Holonyms:
genus Clostridium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.