Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cirsium flodmanii


noun
thistle of western North America having white woolly leaves
Syn:
woolly thistle
Hypernyms:
plume thistle, plumed thistle
Hyponyms:
European woolly thistle, Cirsium eriophorum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.