Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
change-over
change-over
['t∫eindʒ,ouvə]
danh từ
sự thay đổi thiết bị; sự thay đổi nhân viên; sự thay đổi hệ thống làm việc
sự thay đổi ý kiến
sự thay đổi tình thế
(vật lý) sự đối chiếu


/'tʃeindʤ,ouvə/

danh từ
sự thay đổi thiết bị; sự thay đổi nhân viên; sự thay đổi hệ thống làm việc
sự thay đổi ý kiến
sự thay đổi tình thế
(vật lý) sự đối chiếu

Related search result for "change-over"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.