Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bird sanctuary


noun
a building where birds are kept
Syn:
aviary, volary
Hypernyms:
building, edifice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.