Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bao nhiêu


[bao nhiêu]
how much; how many
Cái máy vi tính này giá bao nhiêu?
How much does this micro-computer cost?; How much is this micro-computer?
Anh được bao nhiêu điểm?
How many marks did you get?
Thù lao ông bao nhiêu?
How much do you charge?; What are your fees?
Bình thường nó nặng bao nhiêu ký?
How much does he weigh normally?; What's his normal weight?
how...
Anh bao nhiêu tuổi? - Tôi hơn anh hai tuổi
How old are you?/What age are you? - I am two years senior to you/I am your senior by two years
Cô ấy cao bao nhiêu?
How tall is she?; What height is she?; What's her height?
Cái hồ bơi này sâu bao nhiêu?
How deep is this swimming-pool?
Tôi chẳng biết nó học hành bao nhiêu, nhưng đến đâu nó cũng nói tiếng Anh
I don't know how learned he is, but he speaks English wherever he goes
any amount; whatever amount
Bao nhiêu cũng được
Any amount will do
" Dân như cá, mình như nước. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết "
"The people are like fish, we are like water. Whatever strength there is wholly depends on the people"
so much; so many
Vinh dự bao nhiêu, lớp người trẻ của thời đại Hồ Chí Minh!
So much honour for the youth of the Ho Chi Minh era!
Ngần ấy năm tháng bao nhiêu chuyện
So many months and years, so many events
Những hoá đơn này cho thấy anh đã ăn bao nhiêu bữa và chi bao nhiêu tiền trong chuyến đi
These bills indicate that you took so many meals and spent so much money during your trip
as much/many... as one can
Anh ăn được bao nhiêu chuối cứ ăn
Eat as many bananas as you can
how...!; what...!
Buồn biết bao nhiêu!
How sad it is!
Biết bao nhiêu người chết trong cuộc chiến đó!
What a lot of people were killed in that war!
many; much
Tôi đã viết thư cho nó bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa được nó hồi âm
I have written to him many times, but I have not received any answer from him
Nó học hành không bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng mơ làm ông này ông nọ
Though not much learned, he always aspires to become somebodyHow much; how many
cái máy vi tính này trị giá bao nhiêu? how much does this micro-computer cost?
anh được bao nhiêu điểm? how many marks did you get?
anh bao nhiêu tuổi? how old are you?
cái hồ bơi này sâu bao nhiêu? how deep is this swimming-pool?
bức tường này cao bao nhiêu? how high is this wall?
Any, any number, any amount
bao nhiêu cũng được Any amount can do
So much, so many


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.