Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Atropos


noun
the Greek goddess of fate who cuts the thread of life
Instance Hypernyms:
Greek deity
Member Holonyms:
Moirai, Moirae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.