Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Anthyllis barba-jovis


noun
silvery hairy European shrub with evergreen foliage and pale yellow flowers
Syn:
Jupiter's beard, silverbush, silver-bush
Hypernyms:
shrub, bush
Member Holonyms:
Anthyllis, genus Anthyllis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.