Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
anterior vertebral vein


noun
a vein that accompanies the ascending cervical artery and opens into the vertebral vein
Syn:
vena vertebralis anterior
Hypernyms:
vein, vena, venous blood vessel


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.