Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
across

across
[ə'krɔs]
phó từ
từ bên này sang bên kia
can you swim across?
anh bơi sang được không?
will you row me across?
anh chèo xuồng chở tôi sang được không?
I helped the blind man across
tôi giúp người mù qua đường
come across to my office tomorrow morning
sáng mai hãy ghé qua cơ quan tôi
ở bên kia
we leave Dover at ten and we should be across in France by midnight
chúng tôi rời Dover lúc mười giờ và sẽ sang đến đất Pháp lúc nửa đêm
cách hai bên
the river is half a mile across
sông rộng đến nửa dặm
giới từ
từ bên này sang bên kia
to walk across the street
đi qua phố
to row somebody across a lake
chèo xuồng đưa ai qua hồ
ở bên kia, ở phía bên kia
the hotel is across the river
khách sạn ở bên kia sông
we shall soon be across the mountain
chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ ở bên kia núi
they shouted to me from across the house
họ gọi tôi từ nhà bên kia
my house is just across the street
nhà tôi ở ngay bên kia đường
kéo dài từ bên này sang bên kia
a bridge across the river
một chiếc cầu bắc qua con sông
to draw a line across the page
kẻ một đường ngang qua trang
để bắt chéo hoặc cắt chéo
he sat with his arms across his chest
ông ta ngồi khoanh tay trước ngực
to get across somebody
cãi nhau với aingang, qua

/ə'krɔs/

phó từ
qua, ngang, ngang qua
a bird is flying across một con chim đang bay ngang qua
bắt chéo, chéo nhau, chéo chữ thập
to stand with legs across đứng chéo khoeo
with arms across khoanh tay

giới từ
qua, ngang, ngang qua
across the fields ngang qua cánh đồng
ở bên kia, ở phía bên kia
the hotel is across the river khách sạn ở bên kia sông !to come across
(xem) come !to get across somebody
cãi nhau với ai !to turn across
(xem) trun !to put it across somebody
(từ lóng) trả thù ai
đánh lừa ai
trừng phạt ai, sửa cho ai một trận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "across"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.