Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
war dance


noun
a ceremonial dance performed before a battle or after a victory
Hypernyms:
ritual dancing, ritual dance, ceremonial dance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.