Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
walloper


noun
1. a very hard hitter
Derivationally related forms:
wallop
Hypernyms:
hitter, striker
2. a winner by a wide margin
Derivationally related forms:
wallop
Hypernyms:
winner, victor
3. a gross untruth;
a blatant lie
Syn:
whopper
Hypernyms:
lie, prevarication


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.