Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
suaveness


noun
the quality of being bland and gracious or ingratiating in manner
Syn:
suavity, blandness, smoothness
Derivationally related forms:
smooth (for: smoothness), bland (for: blandness), suave, suave (for: suavity)
Hypernyms:
graciousness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.