Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sidesman


noun
(Church of England) an assistant to the churchwarden;
collects offerings of money in the church
Topics:
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England
Hypernyms:
assistant, helper, help, supporter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.