Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
protoctist genus


noun
any genus of Protoctista
Hypernyms:
genus
Hyponyms:
genus Amoeba, Endamoeba, genus Endamoeba, genus Globigerina, genus Arcella,
genus Difflugia, genus Paramecium, genus Tetrahymena, genus Stentor, genus Vorticella, Tribonema,
genus Tribonema, genus Conferva, Laminaria, genus Laminaria, genus Fucus, Ascophyllum,
genus Ascophyllum, genus Sargassum, genus Euglena, Ulva, genus Ulva, Volvox,
genus Volvox, Chlamydomonas, genus Chlamydomonas, Zygnema, genus Zygnema, genus Spirogyra,
Chlorococcum, genus Chlorococcum, genus Chlorella, Oedogonium, genus Oedogonium, Chara,
genus Chara, Nitella, genus Nitella, Desmidium, genus Desmidium, Chondrus,
genus Chondrus, Rhodymenia, genus Rhodymenia, Porphyra, genus Porphyra, genus Noctiluca,
Peridinium, genus Peridinium, genus Costia, genus Giardia, Chilomastix, genus Chilomastix,
Hexamita, genus Hexamita, genus Trichomonas, genus Eimeria, genus Plasmodium, Haemoproteus,
Haemoproteus, genus Leucocytozoon, genus Leucocytozoan, genus Babesia, genus Piroplasma,
Sarcocystis, genus Sarcocystis
Member Holonyms:
Protoctista, kingdom Protoctista


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.