Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pars distilis


noun
the anterior part of the anterior pituitary
Syn:
pars anterior
Hypernyms:
endocrine gland, endocrine, ductless gland
Part Holonyms:
anterior pituitary, anterior pituitary gland, adenohypophysis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.