Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
family Ulvaceae


noun
thin flat or tubular green algae
Syn:
Ulvaceae, sea-lettuce family
Hypernyms:
protoctist family
Member Holonyms:
Ulvales, order Ulvales
Member Meronyms:
Ulva, genus Ulva


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.