Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
electroconvulsive therapy


noun
the administration of a strong electric current that passes through the brain to induce convulsions and coma
Syn:
electroshock, electroshock therapy, ECT
Hypernyms:
shock therapy, shock treatment, electrotherapy, galvanism, electric healing, electrical healing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.