Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
blacktopping


noun
a black bituminous material used for paving roads or other areas;
usually spread over crushed rock
Syn:
blacktop
Derivationally related forms:
blacktop, blacktop (for: blacktop)
Hypernyms:
paving, pavement, paving material


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.